Algemene Verkoopvoorwaarden Hollander Jewels B.V.

1. Werkingssfeer

1.1 Alle aanbiedingen en overeenkomsten van Hollander Jewels B.V., alsmede de uitvoering daarvan en verleende diensten, worden uitsluitend beheerst door de op het moment van het sluiten van de overeenkomst meest recente versie van deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt uitgesloten tenzij deze nadrukkelijk door Hollander Jewels B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen, voorraadlijsten en prijsopgaven zijn vrijblijvend of, indien uitdrukkelijk een termijn is gesteld, slechts bindend voor de genoemde termijn. Tenzij anders vermeld, zijn prijzen exclusief B.T.W. en eventuele overige heffingen van overheidswege.
2.2 Overeenkomsten met Hollander Jewels B.V. komen pas tot stand, zodra deze schriftelijk door Hollander Jewels B.V. zijn bevestigd. De inhoud van deze schriftelijke bevestiging is bindend voor de opdrachtgever, tenzij deze binnen 4 dagen na de verzenddatum de juistheid van de opdrachtbevestiging schriftelijk heeft betwist.
2.3 Indien op een opdrachtbevestiging een schriftelijk akkoord wordt gevraagd, geldt dit zowel voor de opdrachtbevestiging als voor de in de bijlage meegestuurde tekeningen, ontwerpen en/of specificatie(s).
2.4 Hollander Jewels B.V. behoudt zich het recht voor betalingscondities, prijzen en leveringen aan te passen zonder andere vorm van kennisgeving dan de orderbevestiging.

3. Prijzen

3.1 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan (ook al geschiedt dit ten gevolge van voorzienbare omstandigheden), is Hollander Jewels B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig tussentijds te verhogen met betrekking tot alle dan nog te leveren goederen, bewerkingen en/of diensten.
3.2 Hollander Jewels B.V. is niet verantwoordelijk voor gevolgschaden ontstaan door verkeerd afgegeven prijzen, zowel mondeling als schriftelijk. Alle afgegeven prijzen zijn vrijblijvend.

4. Levertijden en condities

4.1 Bij het niet tijdig retourneren van een voor akkoord gevraagde orderbevestiging en ontwerp(en) of tekening(en), behoudt Hollander Jewels B.V. zich het recht voor de geplande levertijden voor onbepaalde tijd op te schorten dan wel de koop te ontbinden.
4.2 Een overeengekomen levertijd geldt immer bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Bij overschrijding door Hollander Jewels B.V. van de levertijd met meer dan twee weken is de opdrachtgever gerechtigd schriftelijk een termijn te stellen van tenminste vier weken, waarbinnen alsnog geleverd moet worden. Blijft de levering dan wederom uit, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de te laat geleverde goederen te ontbinden. De rest van de overeenkomst, voor zover van toepassing, blijft onverminderd van kracht.
4.3 Levering vindt plaats op het moment dat de goederen de onderneming van Hollander Jewels B.V. verlaten, ook in geval het vervoer bij de prijs is inbegrepen. Het transport geschiedt te allen tijde op risico van de opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen, bepaalt Hollander Jewels B.V. de wijze van vervoer zonder enige aansprakelijkheid op zich te nemen.
4.4 Indien de opdrachtgever zijn financiële verplichtingen niet dan wel niet tijdig nakomt of wanneer de betalingslimiet is overschreden of overschreden dreigt te worden, is Hollander Jewels B.V. gerechtigd de levertijd op te schorten dan wel de koop te ontbinden.
4.5 De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk, dat voor de door haar ontvangen goederen wordt getekend voor ontvangst door een daartoe bevoegde werknemer. De opdrachtgever bevestigt door ondertekening dat de goederen in een voor haar acceptabele staat, vrij van transportschade, in de juiste kwantiteit zijn geleverd.

5. Garantie

5.1 Hollander Jewels B.V. garandeert, dat de door haar geleverde goederen deugdelijk zijn en geschikt voor normaal gebruik. De garantie heeft enkel betrekking op de originele, door Hollander Jewels BV geleverde goederen. In geval het geleverde goed is verwerkt of enige bewerking door opdrachtgever heeft ondergaan, hoe dan ook, vervalt iedere garantie. Geen garantie wordt verleend ten aanzien van verrichte reparaties aan goederen van derden, dan wel diensten welke ter uitvoering van reparaties voor derden zijn/worden verricht.
5.2 Eventuele gebreken aan de geleverde zaken dienen binnen twee werkdagen nadat de levering heeft plaatsgevonden of de door Hollander Jewels B.V. uit te voeren werkzaamheden zijn beëindigd, schriftelijk te worden gemeld. Niet uiterlijk waarneembare gebreken dienen schriftelijk gemeld te worden binnen 4 werkdagen na constatering.
5.3 Bij een melding als bedoeld in artikel 5.2 is de opdrachtgever gehouden Hollander Jewels B.V. binnen een redelijk termijn in de gelegenheid te stellen zich van de beweerde ondeugdelijkheid te overtuigen.
5.4 Hollander Jewels B.V. behoudt zich het recht voor om een eventuele ondeugdelijkheid te herstellen c.q. het product te vervangen.
5.5 Reclames schorten de betalingsverplichting niet op.
5.6 Ten aanzien van door Holland Jewels B.V. van derden betrokken materialen en/of producten, aangewend bij bewerking, gelden tegenover de opdrachtgever de garantie bepalingen van de leveranciers van Hollander Jewels B.V. in aanvulling op deze voorwaarden.

6. Retourzendingen

6.1 Retourzendingen zijn alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Hollander Jewels B.V.
6.2 Het transport dan wel verzending van de goederen geschiedt te allen tijde voor risico en ten laste van de opdrachtgever, tevens is de opdrachtgever verantwoordelijk voor een afdoende verpakking.
6.3 Restitutie van de geleverde goederen geschiedt slechts geheel of gedeeltelijk na controle op eventuele beschadigingen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Hollander Jewels B.V. is aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Hollander Jewels B.V. toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Hollander Jewels B.V. verzekerd is, dan wel redelijkerwijze verzekerd had moeten zijn. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade of gederfde winst.
7.2 In geval van ondeugdelijke levering is Hollander Jewels B.V. slechts gehouden tot de garantieverplichting, zoals omschreven in deze verkoopvoorwaarden. Hollander Jewels B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge hiervan, behoudens in geval van de door de opdrachtgever te bewijzen opzet of grove nalatigheid, in welk geval de aansprakelijkheid van Hollander Jewels B.V. is beperkt tot directe schade.
7.3 Goederen van de opdrachtgever of van derden, welke in het bedrijf van Hollander Jewels B.V. aanwezig zijn, zijn tegen geen enkel risico verzekerd. Hollander Jewels B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan deze goederen ten gevolge van brand, explosie, waterschade, diefstal, beschadiging, vermissing en alle andere gevallen van overmacht. Hollander Jewels B.V. is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslag van deze goederen.
7.4 De opdrachtgever vrijwaart Hollander Jewels B.V. voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat door Hollander Jewels B.V. is vervaardigd op basis van door opdrachtgever geleverde tekeningen, ontwerpen, specificaties of instructies, een en ander in de meest ruime zin bedoeld. Onder derden worden ook werknemers van de opdrachtgever en personen die voor rekening van de opdrachtgever werkzaamheden met de geleverde goederen verrichten verstaan.
7.5 De in artikel 7.4 bedoelde vrijwaring geldt eveneens indien gedurende het productie- of vervaardigingsproces Hollander Jewels B.V. specifieke aanpassingen op verzoek van opdrachtgever dient uit te voeren, dan wel de geleverde tekeningen, ontwerpen, specificaties of instructies tussentijds door opdrachtgever worden aangepast
7.6 Hollander Jewels B.V. is niet verantwoordelijk voor gevolgschade(s) ontstaan door het gebruik van de door haar geleverde producten, verrichte reparaties en/of geleverde diensten ter zake.
7.7 Eventuele claims worden alleen toegekend als hierover vooraf een schriftelijk akkoord is bereikt, met inachtneming van bovenstaande punten. Een claim kan nooit het bedrag van het geleverde product overschrijden en wordt vergoed middels een creditnota. Rekeningen worden door Hollander Jewels B.V. niet geaccepteerd.

8. Betaling

8.1 Betaling voor geleverde goederen of diensten dient zonder enige inhouding of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de door Hollander Jewels B.V. opgegeven bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
8.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Hollander Jewels B.V. gerechtigd om vanaf dat moment een vertragingsrente te berekenen ad 1,0 % per maand of per gedeelte daarvan.
8.3 Alle buitengerechtelijke kosten, gemaakt ter invordering van hetgeen de opdrachtgever aan Hollander Jewels B.V. verschuldigd is, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
8.4 Ondanks anders luidende specificaties strekken betalingen aan Hollander Jewels B.V. primair in mindering op gemaakte kosten en rente en vervolgens op de uitstaande hoofdsommen in volgorde van de datum van de opeisbaarheid.
8.5 Hollander Jewels B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om vooruitbetaling dan wel zekerheden of waarborgen te verlangen.
8.6 Indien de opdrachtgever met enige betalings- of andere verplichting in gebreke is of haar kredietlimiet dreigt te overschrijden, heeft Hollander Jewels B.V. het recht verdere uitvoering van alle met de opdrachtgever lopende overeenkomsten op te schorten totdat deze zijn verplichtingen heeft voldaan.
8.7 Opdrachtgever vrijwaart Hollander Jewels B.V. volledig voor eventuele inbreuk op rechten van derden waaronder mede begrepen industriële eigendomsrechten.

9. Ontbinding

9.1 Hollander Jewels B.V. is gerechtigd de met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden indien de opdrachtgever: a. In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt; b. Overlijdt of onder bewind dan wel curatele wordt gesteld; c. Enige uit kracht der wet, overeenkomst of deze algemene voorwaarden op haar rustende verplichting niet nakomt; d. Overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf, heeft Hollander Jewels BV door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde feiten het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden onverminderd haar recht op vergoeding van het reeds uitgevoerde, alsmede onverminderd haar recht op vergoeding van rente, kosten en schade.
9.2 Ingeval van ontbinding zal al hetgeen de opdrachtgever aan Hollander Jewels B.V. verschuldigd is terstond en in zijn geheel opeisbaar zijn, onverminderd de aansprakelijk van de opdrachtgever voor de door Hollander Jewels B.V. geleden schade.

10. Retentierecht

10.1 Indien en zolang de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Hollander Jewels BV gesloten overeenkomst en/of daarmee samenhangende overeenkomst(en) voortvloeit of de opdrachtgever haar verplichtingen jegens Hollander Jewels B.V. dreigt te verzuimen, heeft Hollander Jewels BV het recht de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst(en) op te schorten /afgifte van goederen te weigeren.

11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Hollander Jewels B.V. niet gehouden tot uitvoering van de verplichtingen. Er bestaat alsdan geen recht op vergoeding van geleden schade door de opdrachtgever.
11.2 Van overmacht is in de relatie tussen Hollander Jewels B.V. en de opdrachtgever onder meer sprake in geval van: (burger)oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, staking, verkeersoponthoud, bedrijfsbezetting, blokkades, stroomuitval, in- en uitvoerbelemmering, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën en gereedschappen, ziekte, indien om welke reden dan ook de leverancier bij wie Hollander Jewels B.V. gekochte goederen of daarvoor benodigde grondstoffen heeft besteld deze niet tijdig aan Hollander Jewels B.V. heeft geleverd dan wel de overeenkomst tussen Hollander Jewels B.V. en de leverancier is geannuleerd en voorts alle omstandigheden ontstaan buiten de wil of toedoen van de partijen, alsmede iedere omstandigheid buiten de macht van Hollander Jewels B.V. –onverschillig of deze omstandigheden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst waren te voorzien.
11.3 Bij tijdelijke overmacht is Hollander Jewels B.V. gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. Hollander Jewels B.V. verplicht zich de opdrachtgever te informeren aangaande de overmacht. Duurt de overmacht langer dan 8 weken, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden zonder dat Holland Jewels B.V. tot schadevergoeding gehouden is.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle door Hollander Jewels B.V. geleverde goederen blijven tot zekerheid van voldoening van haar vorderingen uit hoofde van huidige en toekomstige zakelijke relaties haar eigendom, totdat alle betalingsverplichtingen inclusief vertragingsrente en incassokosten zijn voldaan door de afnemer en eventueel tot diens concern behorende bedrijven.
12.2 Dit eigendomsvoorbehoud betreft tevens die situaties waarbij sprake is van nieuwe zaken die ontstaan zijn door verwerking of bewerking van door Hollander Jewels geleverde goederen. De opdrachtgever/afnemer vervaardigt de nieuwe zaak onder uitsluiting van haar eigen eigendomsvoorbehoud voor Hollander Jewels B.V. en houdt deze in bewaring voor Hollander Jewels B.V. Opdrachtgever/afnemer kan hieraan geen rechtens jegens Hollander Jewels B.V. ontlenen.
12.3 Bij de verwerking van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met zaken afkomstig van derden, welke eveneens een eigendomsvoorbehoud hebben gemaakt ten aanzien van de door hen geleverde zaken, verkrijgt Hollander Jewels B.V. samen met deze derde –onder uitsluiting van mede-eigendom van de afnemer- mede eigendom van de nieuwe zaak, waarbij de waarde van het aandeel van de door Hollander Jewels B.V. geleverde zaken in verhouding staat tot de totale waarde van de nieuwe zaak, rekening houdend met alle verwerkte zaken onder eigendomsvoorbehoud.
12.4 de opdrachtgever/afnemer draagt bij voorbaat zijn vorderingen uit hoofde van het in artikel 12.3 bepaalde over aan Hollander Jewels B.V. over tot zekerheid.
12.5 Bij verwerking van zaken in het kader van aanneming van werk wordt de werkloonaanspraak ter hoogte van de rekening voor de meeverwerkte en onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij voorbaat aan Hollanders Jewels B.v. overgedragen. Zo lang de opdrachtgever/afnemer aan al zijn contractuele verplichtingen aan Hollander Jewels B.V. voldoet, is deze gerechtigd over de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te beschikken en de aan Hollander Jewels overgedragen vorderingen zelf te incasseren.
12.6 In geval van niet tijdige betaling of verzuim, dan wel gerede twijfel of de opdrachtgever/afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, is Hollander Jewels B.V. gerechtigd de overgedragen vorderingen in te trekken en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken onder zich te nemen.
12.7 Betaling door middel van een cheque of wisselbrief geldt slechts dan als bevrijdend zodra deze zijn ingewisseld.
12.8 Alle door Hollander Jewels B.V. aangekochte of vervaardigde hulpmaterialen waaronder mallen en gereedschappen blijven eigendom van Hollander Jewels B.V., ook indien de kosten geheel of gedeeltelijk zijn betaald.
12.9 Alle tekeningen, ontwerpen en dergelijke die Hollander Jewels B.V. verstrekt, blijven het geestelijk en fysiek eigendom van Hollander Jewels B.V. Het kopiëren, in welke vorm dan ook, of het ter inzage geven aan derden is zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verboden.
12.10 Tenzij de afnemer uitdrukkelijk het recht van exclusiviteit heeft bedongen, heeft Hollander Jewels B.V. het recht de door haar verstrekte tekeningen en ontwerpen toe te passen voor productie ten behoeve van derden.
12.11 Met betrekking tot het overeengekomen eigendomsvoorbehoud en de daaruit voortvloeiende rechten geldt met inachtneming van het bepaalde n artikel13 uitsluitend de toepasselijkheid van Duits recht.

13. Toepasselijk recht

13.1 De overeenkomst(en) tussen Hollander Jewels B.V. en de opdrachtgever en alle daaruit voortvloeiende geschillen worden –tenzij anders overeengekomen- beheerst door het Nederlands recht, zulks met nadrukkelijke uitsluiting van het Weens koopverdrag (CISG).
13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit (een) overeenkomst(en) tussen Hollander Jewels B.V. en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de in eerste instantie bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, behoudens het recht van Hollander Jewels BV om zaken voor te leggen aan een andere volgens de wet bevoegde rechter.
13.3 Ingeval deze algemene voorwaarden zijn vertaald en er een geschil ontstaat omtrent de uitleg van enig begrip daarin, prevaleert de uitleg daarvan overeenkomstig de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Oost-Brabant op 24-9-2015 onder nr. 42/2015.

cms-image